เก็บไว้เถอะครับไฟล์มันเล็กมากไม่น่ารบกวนความจุของเครื่อง อาจเป็นไฟล์ที่จะเป็น