là chúng ta vẫn còn nhận được bản cập nhật hàng tuần này vs tuần sau nửa phải không