:v thôi người ta cũng phải nghỉ lễ mà, mấy ông thông cảm đi