Nó treo như vậy làm sao để reset chạy lại từ đầu bạn nhỉ?