6279263200
Nó treo như vậy làm sao để reset chạy lại từ đầu bạn nhỉ?

Cùng thắc mắc như bạn . Tôi để mấy tiếng r mây vẫn nhảy vào menu