Hiệu ứng làm mờ background đó, cái này bình thường mà bạn, cũng nhiều người hỏi vấn đề này rồi.