Bác tắt download bằng dữ liệu di động đi, file nặng nó khuyến cáo bác k down bằng dữ liệu di động ấy