có thể do tải ứng dụng nào đó có ad, bạn ra bảo hành kiểm tra cài đặt lại