vậy máy bạn bị ứng dụng bên thứ 3 gây quảng cáo rồi bạn nên chạy lại chương trinh là hết !