quảng cáo chỉ ở bảo mật là chủ yếu, còn chỗ khác hiếm thấy