Đạo Hoàng Lân, Xuân Hải- Ninh Hải- Ninh Thuận, SDT : 08 6842 1224