Tài Nhị Trung Phương. Địa chỉ: Ninh Hải. Sđt 0339398416