bình thường mà, nhìn tiện vcl ra ấy chứ, dùng cũng mượt