Mi8 hỗ trợ QuickCharge 4.0, củ sạc kèm chỉ là QC3.0, thời gian sạc từ 0-100% là 1h40'.