Smacked
Bạn có đóng góp cái nào không??  :)

mình đóng góp mấy chiếc luôn