Tôi lên 528 điểm sao vẫn còn ở tiểu học? Ai bít chỉ giùm