Bây giờ bạn phải thử chéo đi, thử cục sạc xong thử dây sạc xem do cái gì thì thay cái đó.