đã có kết quả vòng sơ loại của cuộc thi làm điều hành viên cho mi com chưa ta ?