bạn gỡ bỏ mấy cái cập nhật hệ thống không cần thiết là có thêm trên 1gb