vào Bluetooth hủy ghép nối rồi vào mifit kết nối lại