Minh Ho
Đã đăng kí, hy vọng đuợc đi Beijing hehe

Quá ngon! Quẩy lên nào!