1793166127
vậy giờ sao ta. có cách nào cài được ko bạn

không, cài rom Miui lậu thì được