ma2 lite...nepodderzhivaet. potomu 4to ANDROIDONE. chistij. vse.