Có bản chính thức sao không hướng dẫn mà toàn hướng dẫn bản beta

from app

from app