thuần google có điểm hay của nó, đó người sử dụng mà thôi