Phải đợi thôi bạn. Còn hơn là có cập nhật mà lỗi tùm lum.