Chờ. Mà các bản cập nhật ra có phải là 1 2 3 đâu, cứ tăng vài số mới lên 1 lần.
Sau khi lên chính thức thì chỉ có cập nhật bảo mật vài tháng nhé.
Hóng cập  nhật khổ thân.