Thường là block luôn cho đỡ mệt, còn những người viết trả lwofi thì không có gì mà chặn.