Giang2412
Có rom india stable nữa hả? Tưởng global vs china thôi chứ

Có 4 loại lận China , Global , india , Russia