Tôi muốn bạn làm cục sạc như là Cứ tưởng mét và pin được bền hơn