pin nhiều là đc. giữ như truyền thống về màn hình. khuyết tật nhìn ko chịu đc