Lỡ xoá đi ảnh cách điệu trong trợ lý ảnh làm cách nào để có được ảnh cách điệu nữa???