Thể lệ tham gia sao lỏng lẻo quá. Là ngày nào cũng đăng lên đây hay sao?