Jang zung
máy bạn chắc bị sao r, chứ từ lúc mua mình xài thấy mở faceid rất nhạy mà

rất ngon nha bạn, đi bh đi bạn ơi