Rất thú vị. Đà Nẵng cũng mong được một lần có khách mời