Trừ việc đổi vùng để có chức năng mở khóa khuôn mặt thì S2 trong tương lai có được hỗ trợ chức năng đó ở Việt Nam không ạ???