Nói gì nói cũng móc tiền dân thôi... hihi ai có tiền thì cứ mua