ổng xem pỏn cho đã. nhấn chấp nhận nhận thông báo xong ổng lên đây kêu lỗi. haha