ok phết. Thiếu sáng mới bắt đầu có vấn đề thôi bạn