chia đôi màn hìh đi b. mình vừa chơi game vừa xem cả youtube được. :)