Bạn vào Dạng thông báo Pin chỉnh thử về % chưa vậy

from app

from app