thấy bảo bản này bị lỗi cam, đang ổn thì thôi up làm gì