hình như pb cũ xem videos vẫn khó khăn, chưa hỗ trợ xem video thì phải