so với camera con Mi6 đi :3, dt phổ thông giống bột giặc thường vs Omô quá :v