Tiếc là màn hình chỉ HĐ+ nếu có thể cắt giảm một chút hoặc tăng lên vài trăm để đc màn FullHĐ thì sẽ ổn hơn