เข้าไปในตั้งค่า - บัญชี mi - mi cloud
ถ้าผ่านเวป
https://i.mi.com/