hỗ trợ dùng với assistant thì thế nào cũng sẽ có một số lượng người dùng sẽ trải nghiệm được. Quá ngon luôn