Sao mình vẫn thấy bản ấn độ chụp hình ngon hơn nhỉ.