เท่าที่รู้อัพเดท FW เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวครับ