Tại nó đang bị lỗi chút, ví dụ khi mở dual app thì không có biểu tượng trên thanh trạng thái. Và máy hơi lag.